Školení ADR - den první

27. září 2010 | 14.20 |

Je to již více než měsíc, kdy jsem nastoupil školení pro převoz nebezpečných látek po silnici, coby součást mé rekvalifikace z neúspěšného středoškolského ekonoma-účetního na řidiče cisterny převážející PHM. Školení pořádala společnost ČESMAD Bohemia, resp. vedl Ing. Pavel Petrunčík.

Knihu pojednávající o převozu nebezpečných látek po silnici (dále jen ADR) od výše jmenovaného, jsem měl doma již cca dva měsíce před zahájením tohoto kurzu. Jednou jsem ji dokonce i otevřel a zjistil jsem, že totálně nechápu věci, které se v ní píší a že při logickém procházení stran od str. 1 do strany "x", se mi do hlavy žádná logika, natož moudra nedostává -ají. Tímto chci odradit od shánění knihy všechny ty, kteří si myslí, že bez základního školení pochopí vše podstatné z knihy samotné. Ačkoli nepochybuji, že můj blog mohou číst a čtou i lidé moudřejší a inteligentnější než jsem já, kniha se pokud vím oficielně samostatně stejně neprodává (na školení ji dostane každý "zdarma"). Tento článek tak píši jednak proto, abych si utřídil své poznámky ze školení (logicky se tak nevěnuji všemu) a pak také proto, že na internetu se dosud nedají sehnat žádné testy k ADR, kterými by se člověk mohl připravit na to, co ho asi tak čeká, natož, aby si své znalosti mohl ověřit. Bohužel se s něčím podobným zatím ani nepočítá.

Každopádně zcela odmítám jakoukoli odpovědnost za případné problémy, které by mohly vyvstat kvůli mému článku, pokud by v něm byly uvedeny věcné chyby a kdokoli se jím řídil a k tomuto účelu vás odkazuji na oprávněné bezpečnostní poradce, případně na tento web Ministerstva dopravy ČR.


Školení bylo naplánováno na 3 dny a já tak přišel o jeden z mála hezkých, srpnových víkendů, přičemž rozdělení výuky bylo v praxi následující:

pá: základní kurz 12-18 hod

so: pokračování základního kurzu 8-12 hod ; oběd, pokračování základního kurzu 13 - 16 h ; řidiči cisternových vozidel 16-19 h

ne: dokončení základního kurzu 8-11 hod ; 11 - 12 h testové zkoušky ; 12-12:30 testové zkoušky řidičů cisternových vozidel


Znám se s pár lidmi, kteří toto školení absolvovali dříve než já a tak fámy předcházely Ing.

Petrunčíka samotného.. koluje zejména historka o tom, že Ing. Petrunčík vejde do učebny a po shlédnutí "žáků" ukáže na ty, které nenechá zkoušky udělat a poté o jednom z "žáků", který měl v přítomnosti Ing. Petrunčíka pronést, že "tu knížku napsal nějakej debil, protože tam nerozumím ani slovu..." :-D 

Fáma o Ing. Petrunčíkovi se nepotvrdila, naopak se mi jeví jako zkušený, profesionální školitel, který ví o čem mluví a jelikož je to pán čerstvě v důchodu, který svým hlasem a zevnějškem budí sympatie, domnívám se, že se není čeho obávat.

Do učebny přesto usedám s rozpačitými pocity mezi dvě desítky více či méně zkušených kamioňáků, z nichž většina obnovuje své základní školení (interval 5 let, přestože ke změnám ve směrnici ADR dochází pravidelně po 2 letech) a na pohodě mi nepřidává ani fakt, že na dveřích jsem, ač nejmenován, označen coby účastník dotovaný úřadem práce, jmenovaný později v prezentačce. Vzrůstající pocit,  že sem vůbec nepatřím, který se mě zmocnil nejen proto, že "s kamionem" jsem přišel do styku pouze v autoškole a že jsem zde jeden z nejmladších, narůstá geometrickou řadou ve chvíli, kdy začne výuka samotná..

Kniha ADR

Pozn. následující řádky jsou reprezentací mých poznámek ze školení a výtažky z této knihy


Co je to vlastně ADR si můžete rozkliknout v prvním odkazu tohoto článku. Důležité pro další výuku je naučit se jednotlivé třídy nebezpečných věcí, kterých je 9, ovšem s tím, že tři z nich se dále dělí. K jednotlivým třídám nebezpečných věcí jsou přiřazeny bezpečnostní značky, které mohou svým zevzřením leccos napovědět. Taková pomůcka k výuce tak vypadá následovně:

Nebezpečné věci, bezpečnostní

Pro označování kusů (kus = konečný produkt balení sestávající se z obalu a z jeho obsahu připravený k přepravě) se používají malé bezpečnostní značky o rozměrech 10x10 cm, pro označení vozidel, kontejnerů a cisteren se používají velké o rozměrech 25x25 cm. Tyto značky musí odpovídat barvou, symbolem a provedením předpisu. 


Třída č. 1 - výbušniny nespadá do základního školení a převážet ji můžete pouze v podlimitním množství - viz dále. 

Třída č. 7 - radioaktivní látky také není obsažena v základním školení z přepravy ADR.


 Třida č. 2 - plyny se dělí podle svých nebezpečných vlastností do skupin:

A - dusivé

O - podporující hoření

F - hořlavé

T - toxické

TF - toxické, hořlavé

TC - toxické, žíravé

TFC - toxické hořlavé, žíravé

TOC - toxické, podporující hoření, žíravé 


Třída č. 3 - Hořlavé kapaliny

Hořlavé kapaliny musí být přiřazeny do jedné z následujících tří obalových skupin podle svého stupně nebezpečí

Obalová skupina I znační látky vysoce hořlavé, jejichž bod varu je roven nebo pod 35°C

Obalová skupina II značí látky hořlavé (např. benzin), které mají bod vzplanutí mezi pod 23°C

Obalová skupina III značí látky málo nebzepečné (např. motorová nafta), které mají bod vzplanutí mezi 23 - 60°C


Obdobně, jako u tř. 3 musí mít přiřazenu obalovou skupinu látky tř. 6.1 - toxické látky, kde se stejným způsobem vyjadřuje nebezpečí látky.

Obalová skupina I - velmi toxické látky

Obalová skupina II - toxické látky

Obalová skupina III - slabě toxické látky


 Třída č. 9 - jiné nebezpečné látky, tzn. látky nezařaditelné pro své specifické vlastnosti do předešlých skupin. Patří sem např.: látky a přístroje uvolňující dioxiny, litiové baterie, látky ohrožující životní prostředí, látky zahřáté (asfalty) a mnoho dalších.


Balení nebezpečných věcí

- nebezpečné látky musí být baleny do speciálních obalů, které jsou pro dané látky předepsány. Tyto obaly musí mít takové vlastnosti, aby se při normálních podmínkách přepravy včetně nakládky a vykládky zamezilo jakémukoli úniku obsahu. Na vnější straně obalů nesmějí ani během přepravy ulpívat žádné nebezpečné zbytky. Každý obal, s výjimkou vnitřních obalů musí odpovídat konstrukčnímu typu, který vyhověl všem předpisům a zkouškám. Takovýto obal má pak následně na sobě vyražený, nebo jinak trvale vytvořený kód. Jiné, než takto označené = schválené obaly se pro přepravu ADR nesmí používat. Za použití správných druhů obalů zodpovídá odesílatel!

Na obalu musí být kromě výše popsaného čísla obalu vyobrazena bezpečnostní značka (nebo značky, pokud má látka více nebezpečných vlastností) přepravované nebezpečné látky o minimální velikosti 10x10 cm a tzv. UN kód látky (specifické 4 místné číslo), který je buď jedinečný pro danou látku (benzin) a nebo souhrnný pro více látek (barva). Látky ohrožující životní prostředí jsou dále značeny svojí specifickou značkou (tzv. uschlý strom a leklá ryba) a rovněž obaly, které se nesmí převracet jsou značeny zboku orientačními šipkami.

ObalyOrientační šipky

Jeden nebo více kusů, pevně spojených do jedné manipulační jednotky usnadňující manipulaci při uložení a přepravě od jednoho odesílatele lze odesílat v tzv. přepravních obalových souborech (např. krabice srovnané na paletě, zajištěné stahovací páskou nebo smršťovací fólií). Přepravní obalový soubor musí být označen nápisem "PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR". Dále musí být označen UN číslem látky obsahující, s předřazenými písmeny "UN" + musí být opatřen bezpečnostními značkami, pokud nejsou tyto viditelné na kusech. Je-li pro různé kusy vyžadováno stejné UN číslo nebo stejná bezpečnostní značka, může být umístěno nebo umístěna na přepravním obalovém souboru pouze jednou. Nápis "PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR"  musí být snadno viditelný a čitelný, musí být v úředním jazyce země původu a také, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina v jednom z těchto jazyků (OVERPACK,SUREMBALLAGE,UMVERPACKUNG).

Za správné označení a zabalení zodpovídá odesílatel! 


Dohoda ADR pamatuje i na výjimky z přepravy nebezpečných látek. Jsou to přepravy pro vlastní potřebu a v množstvích, které není považováno za nebezpečné nebo jsou tyto látky baleny v takovém množství, které není bezprostředně nebezpečné.  Ustanovení o přepravě ADR se tak na tyto věci nevztahuje, nebo se vztahuje jen částečně, tzn. s určitými úlevami.

Mezi tyto úlevy patří: 

- pouze všeobecné školení řidiče vozidla předepsané dohodou ADR

- neoznačování dopravní jednotky výstražnými tabulkami a bezpečnostními značkami

- není nutná povinná výbava ADR

- ve vozidle nemusí být písemné pokyny

- lze přepravovat osoby, které nejsou osádkou vozidla a nemají školení ADR

- není nutné mít provozovat schválené ADR vozidlo.

Tyto úlevy však jsou v určitých případech omezeny zvláštními ustanoveními.


V souvislosti s vynětím z přepravy ADR se používají následující termíny:

1) vynětí z přepravy

2) vynětí z ADR podle zvláštního ustanovení

a) - pro balení v omezeném množství

b) - pro balení věcí ve vyňatém množství

c) - pro přepravu podlimitního množství

1. Vynětí z přepravy

- jedná se o přepravu nebezpečných látek pro vlastní potřebu (např. (nejen)myslivec samozřejmě může převážet střelivo tj. látku tř. 1 balené v maloodběratelském množství, potápěč může převážet kyslíkové bomby, tj. látku tř. 2, běžně se převáží hořlavé kapaliny tř. 3 (nafta, benzin) avšak pozor!, právě zde platí omezení: hořlavá kapalina smí být převážena v nádobě do 60 l jmenovitého objemu, přičemž nezáleží na stupni jejího plnění, tj. je brána vždy za prázdnou nebo plnou a jedna dopravní jednotka smí převážet maximálně 240 l těchto látek. Pokud je některý z těchto limitů překročen, jedná se o dopravu v režimu ADR!

PHM u firemních aut (kamionů) smí být tankováno do množství max 1500 l na tahač + max 500 l pro přípojné vozidlo, pokud toto PHM potřebuje (mrazák). Maximální povolená rezerva v kanystrech je 60 l.

ADR dále neplatí pro záchranářské práce, přepravu strojů obsahující nebezpečné látky, u plynů nejde o přepravu ADR při převozu hasicích přístrojů, plnění pneumatik plynem, o vlastní nádrž pohonu alternativním palivy - LPG. 

2. Vynětí z ADR podle zvláštního ustanovení

- některá zvláštní ustanovení uvedená v příloze A dohody ADR, v kapitole 3.3 předpisu ADR vyjímají přepravu určitých nebezpečných věcí částečně nebo úplně z předpisu ADR. Tato vynětí z platnosti jsou potom u příslušné položky uvedena ve sloupci 6 tabulky 3.2 A. předpisu ADR. Jsou to např. kyselina octová, pokud její koncentrace nepřekračuje 10 %, farmaceutické látky balené pro maloobchodní prodej, nové, nepoškozené akumulátory na paletách, zajištěné proti poškození a zkratu a rovněž akumulátory určené k recyklaci, pokud nevykazují žádné poškození a jsou zajištěny stejně jako nové.

2a) Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích 

Některé nebezpečné látky mohou podléhat vynětí z platnosti, pokud jsou baleny v tzv. omezeném množství - "Limited Quantities" - LQ. Tyto látky mají mají ve sloupci 7 hlavní tabulky (3.2.A předpis ADR) uvedenu číslici. 0=nelze vyjmout až 28. Tyto látky se balí buď do skupinového obalu (karton), nebo na podložku se smršťovací fólii (paleta).

Nejvyšší celková hrubá hmotnost skupinového obalu nesmí překročit 30 kg a nejvyšší celková hrubá hmotnost podložek se smršťovací fólií nesmí překročit 20 kg.

Skupinový obal musí být označen bílým čtvercem nebo čtverci o rozměrech nejméně 10x10 cm postaveným na špičku, který obsahuje UN kódy všech nebezpečných látek které obsahuje nebo stejně velkým a zbarveným čtvercem s označením LQ. Tyto obaly nemají svůj kód (nemusejí být certifikované) a označený obal se již neoznačuje bezpečnostní značkou. Pokud jsou označeny přímo jednotlivé kusy, lze značku zmenšit, avšak pouze tak, aby zůstala čitelná!

Benzin v omezeném množstvíOmezené množství

LTD QTY - kontejner

Dopravní jednotku o největší povolené hmotnosti nad 12 t převážející nebezpečné látky v omezeném množství značíme nejpozději od 1. 1. 2011 nápisem LTD QTY v souladu s ustanovením o označování vozidel ADR (tj. vpředu a vzadu, případně kontejner ze všech stran, pokud není značen velkými bezpečnostními značkami). Od tohoto označení lze upustit, pokud celková hrubá hmotnost přepravovaných kusů obsahující nebezpečné věci balené v omezených množstvích nepřekračuje 8 tun na dopravní jednotku. Označení je provedeno černým písmem o velikosti nejméně 65 mm na bílém podkladu.

LTD QTY

2b) Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích

- opět se nepoužívají certifikované obaly

- jedná se o látky, jejichž celkové množství a množství ve vnějším obalu je omezeno takto:  vnější obal má 300, 500 nebo 1000 gramů nebo ml a vnitřní objem 30 nebo 1 gram, resp. ml.

- maximální počet kusů ve voze nebo kontejneru nesmí překročit 1000.

- kusy, v kterých se přepravují tyto látky se značí symbolem E (excepted quantities) v červeném, šrafovaném čtverci o rozměrech nejméně 10x10 cm, pod kterým je uvedeno jednak číslo bezpečnostní značky příslušné látky a pod ním odesílatel nebo příjemce, pokud není jinde na kusu a to za předpokladu, že označení na kusech uvnitř přepravního obalového souboru nejsou jasně viditelná. 

Vyňaté množství

- v dokladech k nákladu ( nákladní list CMR), musí být uvedeno "NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH" resp. v jednom z jazyků aj, fj nebo nj.

- přeprava je vyňata z platnosti kromě: 

a) předpisu o školení ostatních osob podílejících se na přepravě

b) klasifikačních postupů a kritérií pro obalové skupiny

c) předpisů o balení

2c) Vynětí z platnosti pro přepravu podlimitního množství

Pro tyto účely je veškeré nebezpečné věci rozděleny do přepravních kategorií 0-4 (sloupec 15 tabulky A, kapitoly 3.2 dohody ADR) Každá přepravní kategorie má stanoven limit množství látky na dopravní jednotku. Pokud množství nebezpečných věcí nepřesáhne uvedené množství (1.1.3.6.3 dohody ADR) pro danou přepravní kategorii, nebo hodnotu vypočtenou (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do různých přepravních kategorií), mohou být přepravovány tyto nebezpečné věci v kusech v podlimitním množství, tj.

- používají se sice ADR obaly, (tzn. s vlastním číslem a označením látky UN kódem a bezp. značkou) avšak nezáleží na jejich velikosti, ale na celkovém přepravovaném množství

- jedná se o přepravu ADR, ale nemusím být označen tabulkami

Přepravní kategorie

0 => věci zařazené v této přepravní kategorii smí být na jedné dopravní jednotce převáženy v podlimitním množství v množství: 0, tzn. jsou natolik nebezpečné, že se nedají přepravovat v podlimitním množství

1 => věci zařazené v této přepravní kategorii smí být na jedné dopravní jednotce převáženy v podlimitním množství v množství: 20, výpočetní index je 50

2 => věci zařazené v této přepravní kategorii smí být na jedné dopravní jednotce převáženy v podlimitním množství v množství: 333, výpočetní index je 3

3 => věci zařazené v této přepravní kategorii smí být na jedné dopravní jednotce převáženy v podlimitním množství v množství: 1000, výpočetní index  je 1

4 => => věci zařazené v této přepravní kategorii smí být na jedné dopravní jednotce převáženy v podlimitním množství v množství: neomezeném

Pozn.: stejně jako u obalových skupin se dá říci, že čím vyšší číslo, tím nižší nebezpečnost...

Tabulka přepravních kategorií

V předchozí tabulce se největším celkovým množstvím na dopravní jednotku rozumí:

- pro předměty hrubá váha v kg (u tř. 1 čistá váha výbušné látky v kg)

- pro tuhé látky, zkapalněné plyny, hluboce zkapalněné plyny a rozpuštěné plyny čistá hmotnost v kg

- pro kapaliny a stlačené plyny jmenovitý vnitřní objem nádoby v litrech

Zjistit přepravní kategorii lze pro každé UN číslo ve sloupci 15, tabulky 3.2 dohody ADR, nebo přímo v tabulce 1.1.3.6.3. několika způsoby:

- UN číslo je přímo uvedeno

- u většiny výbušných látek a předmětů je uveden klasifikační kód (viz. 1.4S = kategorie 4)

- u třídy 2 (plyny) podle písmene označujícího nebezpečné vlastnosti (příklad: hořlavý plyn (F) - v tabulce je uveden v přepravní kategorii 2, jako třída 2, skupina F)

- pokud má látka stanovenou obalovou skupinu, limitní množství lze zjistit z prvních řádek v přepravní kategorii 1-3 (příklad: UN 1203 benzin, třída 3, obalová skupina II - není v tabulce jmenovitě uveden, lze jej proto zařadit podle jeho obalové skupiny II, v souladu s přepravním dokladem, kde musí být uvedena, tj. ve smyslu první věty v přepravní kategorii 2 s limitem 333).

Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky zařazené do přepravní kategorie 0, jsou též zařazeny do kategorie 0. Ostatní prázdné nevyčištěné obaly jsou zařazeny do kategorie 4.

Pokud je v jedné dopravní jednotce přepravováno více nebezpečných věcí spadajících do různých obalových skupin, tak se podlimitní množství vypočítává přes příslušná indexní čísla. Maximální součet je stanoven hodnotou 1000 bodů, poté se jedná o klasickou přepravu ADR bez výjimek. 

Příklad výpočtu:

Mám naloženo 100 kg látky přepravní kategorie II

dle tabulky uvedené výše se jedná o indexní čislo 3

100x3 = 300 bodů, jsem v podlimitním množství

- přidám 10 l látky přepravní kategorie I

dle tabulky uvedené výše se jedná o indexní číslo 50

10x50 = 500 bodů

součtem 300+500 bodů získám 800 bodů a při přepravě těchto dvou látek v tomto množství vezu pořád podlimitní množství nebezpečných věcí.

Příklad složitější, č. 2

Mám naloženo deset 80 l lahví s kyslíkem... = 800 l

kyslík = třída nebezpečnosti 2 (plyn), kyslík podporuje hoření - tzn. plyn skupiny O = přepravní kategorie  3

dle tabulky uvedené výše se jedná o indexní číslo 1

1x800 = 800b

naložím pět 8 kg lahví acetylenu = 40 kg

acetylen = třída nebezpečnosti 2 (plyn), je hořlavý - tzn. plyn skupiny F = přepravní kategorie 2

dle tabulky uvedené výše se jedná o indexní číslo 3

3x40=120 b + 800b = 920b, tzn. stále vezu podlimitní množství nebezpečného nákladu a tak mám úlevy z ADR uvedené na počátku této kapitoly.

V podlimitním množství zůstaneme i pokud naložíme libovolné (až do max. užitné hmotnosti vozidla) množství látek a věcí z přepravní kategorie 4.


V tuto chvíli jsem se už definitivně ztrácel v problematice ADR... né, že bych někdy studoval vysokou školu, ale když jsem později doma líčil Janče, jak výuka probíhala, bylo to prý to samé. Dříve, než máte šanci vstřebat sdělené informace, je s nimi již nakládáno tak, jako by již byly samozřejmostí. Tempo výuky odpovídá tak akorát mým schopnostem psaní poznámek, mám pocit, že tohle, tohle budu muset vzdát. Zlatá autoškola... málo kdo si toho píše tolik co já, všichni se tváří tak, že všemu rozumí, ale když dojde na ověřovací dotaz, nesměle sem tam jen někdo pípne... asi v tom neplavu jediný... ztrácím čas listováním v knize mezi vyobrazenými bezpečnostními značkami a třídami nebezpečných věcí, do toho se marně snažím pochopit rozdíly ve vynětí z přepravy a teď ještě nějaké vzorce? Uff.. ještě, že mám jít vozit "jenom" naftu, tam se nic společně nakládat nebude... Pauzy děláme každé dvě hodiny deset minut, tzn. že za necelé čtyři hodiny jsme prošli 70 stránek knížky, z níž jsem ráno nechápal ještě prakticky jediné slovo... prošli, nacpat do hlavy bude horší... Opáčko probrané látky od minulé přestávky k této, prostor pro dotazy nikdo nevyužívá a jede se dál...


Označování vozidel

 Vozidla převážející nebezpečné věci a látky jsou označována oranžovými tabulkami o rozměrech 40x30 cm.  Tyto tabulky musejí mít určité vlastnosti, mezi něž patří ohnivzdornost (15 minut), reflexivita i celkové grafické provedení. Pokud rozměry a konstrukce vozidla neumožňují umístění této velké tabulky, lze použít malou o rozměru 30x12.  Tabulka se nesmí uvolnit ze svého držáku ani při převrácení vozidla.

Pokud tabulky obsahují identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo, tato musí být černá, nesmazatelná a musí zůstat čitelná po 15 min. působení ohně. Jsou vysoká 10 cm a silná 15mm. Identifikační číslo nebezpečnosti musí být uvedeno v horní části a UN číslo odděleno vodorovnou černou čarou v dolní části tabulky.

Tabulky se umísťují ve svislé rovině, jedna na přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky, obě kolmo k její ose. Musí být zřetelně viditelné.

U kusové přepravy se vozidlo značí vpředu a vzadu pouze oranžovými obdelníky.

U volně ložených látek bez obalů (např. hnojivo) se označí dopravní jednotka vpředu a vzadu oranžovou tabulkou s UN číslem a kontejner se označí z boků a vzadu velkou bezpečnostní značkou.

Cisterny se značí vpředu a vzadu oranžovými cedulkami s čísly a z boku velkou bezpečnostní značkou. Pokud je cisterna vícekomorová a přepravuje více druhů nebezpečných látek, značí se vpředu a vzadu cedulkami bez čísel a z boku každá komora oranžovou značkou s příslušným číslem nebezpečnosti a UN + velké bezpečnostní značky pro každou komoru. 

Nevyčištěné vozidlo, zůstává pořád označené jako vozidlo převážející ADR!

Názorné ukázky: 

Značení vozidel 1Značení vozidel 2Značení vozidel 3


Identifikační čísla

Rozdělená oranžová tabulka má na sobě dvě řady číslic. Vrchní číslo (Kemler Nummer) značí číslo nebezpečnosti látky, které se dá odvodit od tříd nebezpečných věcí. 

2 - únik plynu

3 - hořlavost kapalin

4 - hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu

5 - podpora hoření

6 - toxicita nebo nebezpečí infekce

7 - radioaktivita

8 - žíravost

9 - nebezpečí prudké samovolné reakce

Číslice jsou vždy minimálně dvě, pokud je nutné rozšířit označení látky o další vlastnost, jsou tři. 883 = látka velmi žíravá, hořlavá. 83 = žíravá, hořlavá. Zdvojení číslic označuje zvýšené nebezpečí, tzn. že číslice 88 bude označovat látku velmi žíravou, zatímco 80 pouze žíravou. 

Pokud je před dvojicí (trojicí) číslic symbol "X", jde o látku nebezpečně reagující s vodou X338 = látka kapalná, prudce hořlavá, žíravá, nebezpečně reagující s vodou.

Existují skupiny číslic, které mají zvláštní význam, jako např. 99, kdy nejde o velké nebezpečí, ale o zahřáté látky.


Průvodní doklady

- nákladní list (CMR, tzv. camrák) - jeho formát není předepsán. Za jeho správné vyplnění zodpovídá odesílatel. CMR se vystavuje v jazyce odesílatele a poté v jednom ze světových jazyků, kterými jsou FR,AJ,NJ.

Přepravní (nákladní) list musí obsahovat zejména:

- adresy odesílatele a příjemce. Pokud příjemce není předem znám, (rozvoz PB), vyplňuje se "rozvoz-prodej"

- kompletní deklaraci nebezpečné látky složenou ve tvaru: "UN číslo_oficielní název látky,_číslo(-a) vzorů bezpečnostních značek,obalová skupina,případně omezení průjezdu tunely" (pokud je předem známo, že trasa nákladu bude projíždět místy, kde je průjezd omezen). Názorný příklad: UN1203 benzin,3,II nebo UN 1098 Allylalkohol, 6.1 (3),I,(C/D).

- dále pak počet a popis kusů + celková hrubá hmotnost, tedy např.: 2 ks sud á 200 l, brutto 400 kg

- pokud vracím prázdné obaly, škrtnu celkové množství a vepíšu "prázdný, nevyčištěný zpět" nebo "prázdné cisternové vozidlo, poslední náklad: UN 1203 benzin, 3, II případně lze použít formulaci "prázdné cisternové  vozidlo k vyčištění (opravě), přeprava podle 4.3.2.4.3 (7.5.8.1.)"

- pokud je známo, že náklad bude přepravován po moři, je nutné mít s sebou tzv. osvědčení o naložení kontejneru

Pozn.: plyny nemají obalové skupiny, proto se neuvádí.

Ve vozidle musí být dále tzv. písemné pokyny. Tyto předá řidiči dopravce před započetím jízdy a musí být v jazyce, kterému každý z osádky vozidla rozumí. Mají 4 strany, jsou vytištěny barevně a jsou formou pomoci během nehodové situace. Musí být uloženy na dostupném místě v kabině vozidla a osádka vozidla se s nimi musí seznámit před započetím jízdy  v souvislosti s právě naloženou ADR. Písemné pokyny obsahují seznam činností v případě nehody, seznam bezpečnostních značek a rizik nebezpečí i dodatečných opatření a povinnou výbavu ADR.

Každý člen osádky vozidla musí mít mimo jiné příslušné průkazy, totožnosti s fotografií, dále osvědčení o školení ADR (platnost 5 let), originál osvědčení o schválení vozidla (platné 1 rok)  při převozu některých nebezpečných věcí (zejména cisterny a výbušniny) Probráním této látky končí  první den základního (obnovovacího) školení a v učebně zůstávají nadále pouze ti z nás, kteří chtějí nebo mají následně vozit nebezpečné látky v cisternách... zbytek dostává studijní volno... je něco kolem půl šesté odpoledne...


Článek o školení cisternářů...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.1 (52x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Školení ADR - den první tenisak* 21. 09. 2010 - 22:26
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 22. 09. 2010 - 15:59
RE: Školení ADR - den první newold®blbne.cz 29. 09. 2010 - 12:51
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 29. 09. 2010 - 20:44
RE: Školení ADR - den první davidhavel 30. 09. 2010 - 07:12
RE: Školení ADR - den první pepa* 29. 09. 2011 - 11:39
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 29. 09. 2011 - 11:44
RE: Školení ADR - den první kačabaja 17. 12. 2012 - 15:47
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 17. 12. 2012 - 18:29
RE: Školení ADR - den první lila 26. 01. 2013 - 14:36
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 26. 01. 2013 - 16:17
RE(3x): Školení ADR - den první davidhavel 26. 01. 2013 - 16:19
RE: Školení ADR - den první láda 24. 06. 2017 - 12:45
RE(2x): Školení ADR - den první davidhavel 27. 06. 2017 - 11:17
RE(3x): Školení ADR - den první láda 27. 06. 2017 - 17:47