Základní školení ADR - den druhý

30. září 2010 | 13.09 |

Po včerejším zápřahu od dvanácti do osmi hodin večerních jsem si připadal, jako by mi někdo vymyl mozek... Domů jsme přijel téměř s depkou za krkem, jelikož jsem nechápal skoro nic, resp. takové množství zcela nových  informací za tak krátkou dobu jsem nebyl schopný pobrat, natož jim porozumět. Jsem totálně utahaný, přeci jen, ze školy jsem vyšel před nějakými devíti lety a to aniž bych se kdy byl učil nebo nějak zvlášť pečlivě naslouchal výuce, takže tohle byl tak trošku očistec... Zajdu do hospody na dvě, doma si dám sprchu a zalézám do postele s knihou... Po deseti minutách přesídluji do kuchyně, abych měl na učení více klidu.. marně. Jakýkoli vzruch mě zajímá víc, než učivo v knize... Po dvou hodinách marného snažení o zapamatování si tříd nebezpečnosti se snažím prokousat kapitolami o výjimkách z ADR... mám v tom trošku guláš, ale lepší jak ty třídy a to k nim patří ještě ty bezpečnostní značky... ještě, že alespoň to označování vozidel mi vcelku jde a cisterny jsem naštěstí pobral... před půlnocí do mě drcá Janča, ať jdu spát.. sundavám tedy knížku z obličeje a nevrle nastavuji budíka na čtvrtou hodinu ranní s tím, že když už jsem se na střední musel učit, bylo tomu tak ráno...

Ve čtyři hodiny přeřídím budíka totálně unavený (celou noc se mi zdá o ADR) na půl pátou, v půl páté na čtvrt na šest a pak už tedy přeci jen vstanu... o čtvrt hodiny později dokáži obtížně, ale přeci, vyjmenovat třídy nebezpečnosti i s bezpečnostními značkami. Za další půlhodinu mám celkem jasno o vynětích z platnosti ADR a po snídani frčím zpět na školení. Dnes by se mělo vyučovat od osmi do dvanácti a po obědě od jedné do půl osmé, uff...

Před učebnou stojí již partička "spolužáků" rozšířená o opozdilce, kteří včerejšek vynechali, nebo na něj kvůli obnově nemuseli. Zjišťuji, že nejsem zdaleka sám, kdo v učivu plave, resp. snaží se držet nad hladinou...

Výuka začíná asi hodinovým opakováním včerejšího učiva, kdy každý z nás dostává postupně jednu i více otázek... já osobně dostávám tři.. ani na jednu z nich nejsem schopen odpovědět.. jsem tak vřelým adeptem na ty, kteří "růžový průkaz" uvidí jen v knížce... 

102_0006 Průkaz ADR


a jede se dál, aneb výtažky z mých poznámek:

Ustanovení o podmínkách přepravy

- přeprava se provádí buď v kusech, volně ložená a nebo v cisternách

Omezení přepravy, resp. které předměty a látky se mohou jak vozit vychází z příslušné tabulky předpisu ADR, konkrétně ze sloupečků č. 16 a 17

Nakládka a vykládka

- nakládka nesmí být provedena, pokud dokumenty nebo vozidlo nesplňují příslušné normy ADR, zejména pokud je vnitřek či vnějšek vozidla nebo kontejneru poškozen tak, že by mohl ovlivnit celistvost kusů, které se do něj naloží

- vykládka nesmí být provedena, pokud kontrola zjistí nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost

 - pokud je to možné, nakládají se kapalné nebezpečné věci pod suché

- věci označené směrovými šipkami musí být naloženy v souladu s označením

Zákaz společné nakládky

- týká se pouze výbušnin, ke kterým se nesmí žádné další nebezpečné věci za žádných okolností nakládat. Výjimkou je třída 1.4S (zábavná pyrotechnika), s kterou se může vézt další ADR. Ostatní nebezpečné látky a věci se mohou za dodržení určitých omezení vozit společně.

Potraviny a krmiva

za dodržení určitých pravidel lze vozit společně s ADR i potraviny a krmiva. Omezení se týká věcí označených bezp. značkou č. 6.1 (toxické látky), 6.2 (infekční látky) a 9 a některých specifických UN. Takovéto nebezpečné věci musí být překryty fólii a odděleny plnými přepážkami o výšce rovnající se nejméně nebezpečným kusům nebo volným prostorem nejméně 80 cm nebo jiným zbožím.

Množství ADR

- omezení přepravovaného množství ADR věcí se týká pouze výbušnin, na které je prováděno zvláštní školení

Manipulace a uložení nebezpečných věcí ve vozidle

- ADR předpis neřeší uložení věcí, krom zákazu společné nakládky. Kurtování zboží a rozmístění nákladu ve vozidle řeší vlastní předpis.

- pokud nejsem u nakládky, do CMR uplatňuji výhradu č. 11

Čištění vozidla po vykládce

- vozidlo se čistí ihned, nejpozději však před další nakládkou

- vozidlo poškozené, z kterého uniká ADR se musí zajistit proti úniku a poté lze převézt do místa, kde lze vyčistit

- nevyčištěné vozidlo, přepravující ADR, je pořád pod plnou ADR

pozn.: zopakovat si zápis v CMR "prázdný, nevyčištěný zpět"

Dodatečná ustanovení tříd a věcí

Věci a látky označená v hlavní tabulce předpisu ADR v 18 sloupci "cv číslem" a v 19 sloupci "s číslem" mají zvláštní opatření v souvislosti s vykládkou a nakládkou.

CV 1 - na veřejném, zastavěném  prostranství nevykládat ani nenakládat (výbušniny, toxické a karcinogenní látky). Povolení vyřizuje u příslušného úřadu odesílatel. Na nezastavěném veřejném prostranství stačí pouze oznámení úřadu odesílatelem.

CV 9 - ustanovení o manipulaci (plynové lahve - netřískáme s nimi)

CV 10 - ukládání plynových lahví ve vozidle (směru ventilů; lahve za kabinou jsou loženy příčně, aby neprorazily kabinu ; ventily lahví směřují buď vzhůru nebo do boku, nikdy ne ven z korby)

CV 23 - při manipulaci s kusy musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo do styku s vodou (zejména látky třídy 4.3)

CV24 - před nakládkou musí být vozidlo a kontejner řádně vyčištěn a zbaven zejména hořlavých zbytků (seno, sláma, papír). Používání snadno hořlavých materiálů pro fixaci kusů je zakázáno (látky třídy 5.1, 5.2)

S9 - nezastavovat s vozidlem v obydlených místech bez souhlasu a to ani z provozních důvodů!

S8 - dtto, pokud vezu těchto látek nad 2t

Vybavení vozidla ADR hasicími přístroji

- při převážení podlimitního množství stačí 1x 2kg hasicí přístroj

Dále dle celkové hmotnosti vozidla:

do 3,5 t minimálně 2x2kg

3,5t - 7,5 t minimálně 1x2kg + 1x6kg

nad 7,5t minimálně 1x2kg + 1x6kg + doplnit minimálně do 12kg

Malý hasicí přístroj slouží k hašení kabiny a motoru,velký hasicí přístroj se používá k hašení pneumatik. Náklad ADR nikdy nehasíme !

U hasicích přístrojů musí být v pořádku plomby, platné datum revize, funkční tlakoměr, předepsaný tlak. Umístěný hasičských přístrojů ADR neřeší, pouze doporučuje (malý v kabině).

Povinná výbava ADR

 - pro každé vozidlo soupravy zakládací klín jehož velikost odpovídá hmotnosti vozidla

- dva stojací výstražné prostředky (kužely, trojúhelníky (3! jeden je v klasické povinné výbavě, blikací lampy)

- kapalina pro výplach očí

Pro každého člena osádky vozidla

- výstražná vesta dle normy EN471

- přenosná svítilna bez kovového (jiskřivého) povrchu

- ochranné rukavice

- ochranné brýle

Dodatečná výbava pro některé třídy:

- ve vozidle plynová maska pro každého člena osádky (třída 2.3 a 6.1 = toxické plyny a toxické látky)

- lopata, ucpávka kanalizační vpusti a sběrná nádoba z plastu (třída 3, 4.1, 4.3, 8 a 9)

Dozor nad vozidly

- týká se parkování vozidel převážejících určité ADR věci a látky v určitém množství (např. benzin od 10tis l). 

Parkovat s těmito vozidly se smí v těchto místech (pokud není k dispozi, tak následující): areál odesílatele nebo dopravce, hlídané parkoviště, soukromé parkoviště, veřejné parkoviště, volné prostranství.

Řidiči těchto vozidel musí být k zastižení

Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti

- příslušné orgány mohou kdykoli během přepravy kontrolovat dodržování normy ADR dle vyhlášky č. 522/2006 Sb.

- kontrola se provádí na základě "checklistu", kam se musí přesně uvést zjištěné prohřešky, které se dělí do 3 kategorií. Kopii checklistu dostane řidič.

Bezpečnostní poradce

- každá firma zabývající se  ADR (odesílatel, dopravce, příjemce) musí mít jmenovaného bezpečnostního poradce. Výjimkou je pouze převoz výhradně podlimitního množství.

Bezpečnostní předpisy

Jde o opatření omezující nebezpečí zneužitý teroristy (např. benzin od 10tis l, výbušniny a toxické plyny od nula). Jedná se o tzv. "vysoce rizikové nebezpečné věci".

Vozidlo převážející tyto věci a látky by mělo být nadstandardně vybaveno proti odcizení.

Firma provozující tyto přepravy musí mít vyhotovený bezpečnostní plán.

Omezení průjezdu tunely

- tunely jsou rozděleny do kategorií A-E (vyznačeno dopravní značkou)

A = tunel bez omezení

B = zákaz vjezdu s výbušnými látkami

C = B+toxické látky

D = B+C+snadno vznítitelné

E = lze projet pouze s určitými UN čisly, jinak žádná ADR

tzn. čím vyšší písmeno, tím více omezení pro daný tunel, tím méně vozidel do něj smí vjet

Pokud je tunel označen jen jedním písmenem, platí omezení jak pro kusovou, tak cisternovou přepravu. Omezení pro přepravovanou látku se řidič dočte v nákladovém listu u deklarace nebezpečné látky. Tzn. pokud mám omezení B, smím pouze do tunelu kategorie A. Písmeno tak vyjadřuje zákaz pro danou kategorii a kategorie následující.

Pokud je tunel označen dvěma písmeny B/D, první písmeno platí pro cisterny a druhé pro kusovou přepravu. 

102_0007 Tunel B

Přeprava ADR dopravním řetězcem zahrnujícím námořní dopravu

- pokud je známo, že s ADR bude nutné podstoupit námořní dopravu, je nutné plnit přísnější normy pro převoz nebezpečných věcí a látek - tzn. IMDG Code (obdoba ADR). Řidič musí být taktéž vybaven "osvědčením o naložení kontejneru".

Další druhy "ADR"

RID - přeprava nebezpečných věcí a látek po železnici

ICAO - přeprava nebezpečných věcí a látek letecky

Převoz nebezpečných odpadů

- vozidlo převážející odpad musí být označeno navíc velkou značkou "A"

- deklarace nebezpečné látky musí být rozšířena o slovo "ODPAD", resp. při mezinárodní přepravě o výraz v jednom ze světových jazyků (WASTE,ABFALL,DÉCHET), tzn. např.: ODPAD, UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)

- ustanovení se skládá z předpisu ADR + předpisu o odpadech

102_0008 Odpad


... tak a tím moje poznámky ke školení ADR končí... je zajímavé, že mnohem více poznámek jsem měl k základnímu školení, které trvalo 6 hodin, než k tomuto, které trvalo hodin 11,5 ... faktem je, že jsem se snažil více vnímat výklad, než pouze zapisovat a místo zápisků jsem si zatrhával celé statě v knize, které opisovat nebudu.

Před půl osmou jsme propuštěni domů, k samostudiu... v hlavě mám větší guláš než den předtím. Nechápu, proč pouze byrokratické rádoby školení pro získání profesního osvědčení řidiče z povolání je na měsíc, zatímco takto náročné, obsáhlé a na rozdíl od profesáku důležité učivo má člověk vstřebat za nějakých 20hodin.. uff...

Přijedu domů a jdu si odfrknout do hospody... švagr, který ADR více než rok má, se mi snaží pomoci s výukou, ale spíše mě plete, tak méně kecáme a více pijeme.. z plánovaného jednoho piva jich je pět a domů jdu slušně nametený... ze samostudia tak dnes již nic není...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.19 (16x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře