Školení ADR - den první - cisternová vozidla

27. září 2010 | 15.24 |

Pro ty, kteří si toho na sebe vzali méně, první školící den započatý ve 12hod skončil před odpolední půl šestou.. zůstaly jsme zhruba v pětinovém počtu řidičů, cisternářů...

Já osobně se zajímal pouze o převoz hořlavých látek kapalných, tj. tř. 3 (jak už víme, nebo bychom měli vědět). Zopakovat si můžeme to, že se jedná o takové látky, jejichž bod vzplanutí je do 60°C.  Kemmlerovo číslo těchto látek je buď 30 nebo 33, dle obalové skupiny, které jsou těmto látkám předepsány.

Nejčastěji se setkáme s převážením nafty nebo benzinu. Un čísla těchto látek jsou 1203 pro benzin s Kemmlerem 33 a 1202 pro naftu, s Kemmlerrem 30.

Pro UN 1202 (nafta) musí být v nákladním listu uvedeno některé ze zvláštních ustanovení 640 (K,L,M), které dále specifikuje o které 1202 jde. Zápis v nákladním listu je tedy např. následující: UN1202 nafta motorová, zvláštní ustanovení 640L, 3, III


Požadavky na konstrukci vozidel pro přepravu v cisternách

- jak tahač, tak návěs musí plnit určité minimální normy pro přepravu té konkrétní ADR. Od obou musí mít řidič k dispozici  originál osvědčení o schválení.

Jsou tři typy podvozků, které se používají pro přepravu ADR v cisternách.

FL = cisterny pro přepravu hořlavých kapalin a plynů s bodem vzplanutí do 60°C (mimo motorovou naftu)

OX = cisterny pro převoz peroxidu vodíku (UN 2015)

AT = vozidlo, které neplní ustanovení FL a OX pro ostatní látky (včetně nafty).

Tato vozidla se liší zejména svým elektrickým příslušenstvím. Přísnost normy je: FL-OX-AT, tzn. že motorovou naftu lze převážet ve vozidlech konstrukce AT, ale i OX a FL. 

- cisternová vozidla nad 16t a přívěsy nad 10t musí být vybaveny ABS

- vozidla nad 3,5 t registrovaná po roce 1997 musí mít omezovač rychlosti nastavený na max 90 km/h


Kódování cisteren

- kód cisterny je 4místný údaj popisující konstrukci cisterny

L4BH = cisterna na kapaliny (L), s přetlakem max 4bary (4), se třemi uzávěry (B), hermeticky uzavřená (H)

L = cisterna na kapaliny, S = cisterna na sypké látky, C, P, R = přeprava plynů


Použití a provoz cisteren

- 1x za 6 let se cisterny podrobují periodické inspekci v TÜV, datum vyraženo přímo na cisterně a 1x za 3 roky  se provádí meziperiodická kontrola těsnosti

- cisternové kontejnery mají periodickou zkoušku po 5 letech, meziperiodu po 2,5 letech

Značení

- každá nádrž musí být na štítku nebo přímo na nádrži označena schvalovacím číslem, značkou výrobce, výrobním číslem a rokem výroby, zkušebním přetlakem, vnitřním objemem nádrže (komory), a výpočtovou teplotou

- na cisternovém vozidle samém nebo na štítku musí být zapsáno jméno vlastníka nebo provozovatele, provozní hmotnost a největší povolená hmotnost


Označování vozidel

- u cisteren platí následující výjimka: jestliže přepravuji ve vícekomorové cisterně více kombinací látek (PHM), mohu označit auto pouze tou látkou, která má nejnižší bod vzplanutí (benzin). V nákladním listu musí být ale zaznamenáno, kolik které látky je v které komoře.

Ostatní ustanovení jsou totožná s kapitolou označování vozidel viz.: první část základního školení 

Připomenout si můžeme ale následující: 

- cisternový kontejner má bezpečnostní značku ze všech stran a tabulky pouze z boku (nemusí být atestované), vozidlo s tímto kontejnerem je pak označeno pouze oranžovými tabulkami bez čísel

- pokud označení kontejneru je překryto plachtou, sajtnou nebo jinak, musí být toto označení upevněno i na ně!

- cisternu do 3000 l včetně, lze označit pouze malou bezpečnostní značkou, tj. o rozměru 10x10 cm

- nevyčištěná, prázdná cisterna je pořád ADR !


Plnění, uzavírání, přeprava

- žádná cisterna se neplnění na 100%, ale na svůj stupeň plnění kvůli roztažnosti. Za dodržení stupně plnění zodpovídá "plnič". Cisterny nad 7,5 t se plní na 0-20% a následně na 80-100%. 

- během plnění je třeba cisternu uzemnit a zabránit úniku par do ovzduší. Cisterny musejí být uzavřeny tak, aby nemohlo dojít k samovolnému úniku obsahu, tj. šroubením, čepičkami a slepými přírubami. Je-li několik uzávěrů za sebou, musí se nejdříve uzavřít ten, který je nejblíže nákladu. 

- během přepravy nesmějí na vnější straně cisterny ulpívat žádné zbytky přepravované látky

- látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat nesmějí být přepravovány v sousedních komorách

Pozn.: cisterny z vyztužených plastů se v ČR nepoužívají, s výjimkou AČR


Přepravní doklady

- nákladní list (CMR, tzv. camrák) se používá stejný jako v kusové ADR, dále si zopakujme pouze: 

Přepravní (nákladní) list musí obsahovat zejména:

- adresy odesílatele a příjemce. Pokud příjemce není předem znám, (rozvoz PB), vyplňuje se "rozvoz-prodej"

- kompletní deklaraci nebezpečné látky složenou ve tvaru: "UN číslo_oficielní název látky,_číslo(-a) vzorů bezpečnostních značek,obalová skupina,případně omezení průjezdu tunely (pokud je předem známo, že trasa nákladu bude projíždět místy, kde je průjezd omezen). Názorný příklad: UN1203 benzin,3,II nebo UN 1098 Allylalkohol, 6.1 (3),I,(C/D).

- pokud vracím prázdné obaly, škrtnu celkové množství a vepíšu "prázdný, nevyčištěný zpět" nebo "prázdné cisternové vozidlo, poslední náklad: UN 1203 benzin, 3, II případně lze použít formulaci "prázdné cisternové  vozidlo k vyčištění (opravě), přeprava podle 4.3.2.4.3 (7.5.8.1.)"

- pokud je známo, že náklad bude přepravován po moři, je nutné mít s sebou tzv. osvědčení o naložení kontejneru


Povinnosti plniče cisterny

- ověřit dobrý tech. stav cisterny, vozidla a výbavy

- kontrola data příští inspekce cist. vozidla

- smí plnit cisterny jen věcmi, které je dovoleno v nich přepravovat

- dodržovat zákaz přepravy látek v sousedních komorách

- dodržovat nejvyšší stupeň plnění

- kontrola těsnosti uzávěrů

- kontrola čistoty vnějšího obalu cisterny

- kontrola označení cisterny a vozidla


Cisterny pro podtlakové vyčerpávání nebezpečných odpadů ("fekály")

- pokud odpad je ADR, musí být použita cisterna plnící normy ADR

- u  těchto cisteren se provádí pouze meziperiodická kontrola, každé 3 roky

- ve vozidle musí být originál osvědčení o schválení vozidla (tzv. papír s modrým pruhem), na kterém je výslovně uvedeno "cisternové vozidlo pro podtlakové vyčerpávání odpadů"


Následuje  teorie bezpečné jízdy s cisternou, vysvětlení změny těžiště za jízdy a brzdění, promítání obrázků z havárií cisteren a v osm večer jsme propuštěni domů na samostudium... učit se máme rozhodně co, zejména základní školení mi dá zabrat.. uff...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.94 (16x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší