Já o voze, oni o koze...

28. červen 2011 | 12.29 |

aneb zbytečný zpětný pohled do dob, kdy jsem si myslel, že zmůžu něco slušně a po dobrém...

O tom, jak neférově je nám vypočítávána a následně vyplácena mzda (dá-li se té almužně  tak vůbec říkat), jsem psal před časem zde. O tom, že moje žádost neměla valného účinku jste si mohli přečíst následně zde a jak se tato záležitost posnula, se dozvíte v zápětí.

aneb doslovný, ikdyž nekompletní, přepis dopisu na hlavičkovém papíru firmy, adresovaného mé osobě obohacený o mé komentáře, kterých se "oni" nedočkali, neb jsem pochopil, že je to zcela zbytečné a že ačkoli jsem David, s kulhavým "Goliášem" nepohnu:

 28. 4. 2011

Věc: Žádost o doplatek mzdy za X/2010 - II/2011

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme:

k odst. 1-3) odkaz na platné znění ZP § 88

1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.

- proč mi opisují něco, s čím jsem za nimi přišel já, že se tím mají řidit a neřídí se?

4) Přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

- ale my nemáme přestávku na jídlo a oddech, ale jen přiměřenou dobu odpočinku!

Vzhledem k tomu, že od počátku Vašeho zaměstnání u nás pracujete na nočních směnách, máte díky omezenému nočnímu provozu (dle přehledu uskutečněných prodejů) možnost práci přerušit dokonce několikrát za směnu, což ostatně potvrzuje i skutečnost, že při svých směnách stačíte sledovat TV - pozn. ZP v této souvislosti nezná pojem "opuštění pracoviště". Na tuto skutečnost jste byl výslovně upozorněn a z tohoto důvodu Vám nebylo do pracovní doby započítáno 2x30 minut na oddech.

Aby však nedocházelo k popsaným nedorozuměním, žádáme Vás, abyste s okamžitou platností po 6 odoracovaných hodinách od nástupu na směnu umístil na vchod pracoviště oznámení "přestávka v trvání od 0.00 hod do 0.30 hod., abyste při čerpání pauzy nebyl omezován případným zákazníkem. Výtisk oznámení je Vám k dispozici v kanceláři firmy. Od března t. r. tak budete čerpat pouze jednu 30 minutovou přestávku na oddech s tím, že na začátku a konci pracovní doby se přestávky neposkytují (viz stejné znění ZP). Vaše pracovní směna tak bude činit 11,5 hod., rozdíl 0,5 hod. za doposud odpracované směny Vám bude s ohledem na doposud dobrou spolupráci dorovnán. Vaše poznámka o "vyvázání se z hmotné odpovědnosti" po dobu přestávky je irelevantní, neboť nejen po dobu pouzy je v nočních hodinách prodejna uzavřena s funkcí noční pokladny. V této souvislosti připomínáme, že i v době Vaší směny a tedy Vaší přítomnosti na pracovišti došlo k odcizení PHM řidičem, který odjel bez zaplacení. Tato škoda Vám nebyla prozatím předepsána k úhradě.

- několikrát jsem marně ústně žádal, ať změní harmonogram směn, že ze zdravotních důvodů mi nevyhovují permanentní noční směny a navíc jsou tímto opět protiprávně zvýhodňováni jiní zaměstnanci na úkor druhých. Pokud jde o omezený noční provoz, je výčet uskutečněných prodejů irelevantní, jelikož náplň práce se netýká pouze obsluhy zákazníků a sledování televize při výkonu směny nikdy nebylo zakázáno, přičemž tato poznámka se mi zdá zejména vůči mé osobě nemístná, jelikož jsem si televizi na pracoviště nepřinesl a téměř ji nevyužívám. Pokud ZP nezná pojem "opuštění pracoviště", domnívám se, že ani nezná povinnost zaměstnance zdržovat se v době přestávky na jídlo a oddech, tj. v "osobním volnu" na pracovišti - oproti tomu v případě přiměřeného odpočinku toto vyplývá z podstaty věci samotné - nepřerušení provozu. Na skutečnost, že budu nucen trávit neproplácený čas na pracovišti jsem upozorněn nebyl a tudíž vámi neproplácených 2x30 minut na oddech považuji nadále za protiprávní. Dle vašich instrukcí budu od nynějšího data vylepovat na vstupní vchod oznámení o přestávce v době trvání od 0.00 do 0.30, nicméně vzhledem k již tak nízkým nočním tržbám a vstřícnému přístupu vůči zákazníkům budu tyto i nadále obsluhovat, jelikož toto považuji za ústřední náplň mé práce.  Ce se týká změny délky pracovní směny s touto nesouhlasím z výše popsaných důvodů a trvám na dorovnání celé 1h z každé dosud odpracované směny, stejně tak jako započítávání celých 12h   ze směn odpracovaných a dosud neproplacených. Dovoluji si Vás upozornit, že pokud se rozhodnete změnit počet hodin úvazku v pracovní smlouvě (viz poslední výplatní páska "úvazek 11,5 h"), tento vám musím odsouhlasit svým podpisem, jinak je změna neplatná. Poznámka o vyvázání se z hmotné zodpovědnosti po dobu přestávky směřovala k výše řešené problematice, že pokud ZP neukládá zaměstnanci zdržovat se na pracovišti po dobu přestávky na jídlo a oddech (která se neproplácí), není nijak zabezpečen vnější inventář ČS - např. stojan LPG a PB lahve. Vaši poznámku o odcizených PHM při mé směně považuji opět za irelevantní, jelikož jsem PČR nahlásil RZ a popis vozu, který ujel bez zaplacení a jen díky tomu, že ČS není vybavena záznamovým zařízením, nemohl být řidič tohoto vozu obviněn z krádeže, ačkoli byl dopaden. Navíc ZP ukládá zaměstnavateli v souvislosti s hmotnou zodpvědností povinnost vytvořit zaměstnancům takové podmínky, aby mohli zabránit ztrátám na majetku za který zodpovídají, což zde není dodrženo. Jsem zcela přesvědčen o tom, že jen proto mi nebyly odcizené PHM předepsány k úhradě, jelikož ani být nemohly. Závěrem mi dovolte připomenout, že funkci noční pokladny jsem na vaší ČS zavedl až já, stejně jako oznámení o jejím provozu a žádost zákazníků o platbu předem - pozn. 

k odst. 4-5)

V pracovní smlouvě v bodu 4 je chybně uvedna týdenný pracovní doba. Za toto nedopatření se omlouváme, Vaše pracovní smlouva bude neprodleně upravena jejím dodatkem.

- nikdy jsem opravenou smlouvu nedostal, neb dotyčného, kterého považuji za pisatele tohoto dopisu (parafa podpisu v razítku firmy je opravdu nečitelná) jsem od uvedené doby na pracovišti ani nepotkal

Dle § 83, odst. 1 ZP průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.

Z výše uvedeného vyplývá, že využití stanoveného fondu pracovní doby se zpravidla vyhodnocuje po uplynutí tohoto tzv. vyrovnávacího období..

Předepsaný fond pracovní doby v období X/2010 - III/2011 (26 týdnů) při 7,5 hodinové pracovní době (37,5 hod. týdně) činil 952,5 hodin, odpracoval jste 92 směn x 11,5 hodiny = 1058 hodin, tj. dle přiložené tabulky 105,5 přesčasových hodin.

- s výpočtem nesouhlasím, jelikož mi nebyly předloženy podklady dokazující správně spočítáný počet odpracovaných směn a navíc trvám na násobku "12"

Dle § 114, odst. 1 ZP je možné za práci přesčas poskytnutí náhradního volna. Pokud se dohodneme na proplacení práce přesčas, zbývá z tohoto úhrnu uhradit rozdíl v příplatku za noční a přesčasovou práci 71,5 hod. = 1204,- Kč a nedoplatek za 34 celých přesčasových hodin = 2208,- Kč, tj. celkem 3412,- Kč hrubého.

- s proplacením práce přesčas souhlasím, avšak není mi jasný způsob výpočtu kde uvádíte, že z uvedeného počtu přesčasových hodin je právě 71,5 h příplatkových.

k odst. 6)

Dle § 141, odst. 1 ZP mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu.

Bodem 5) pracovní smlouvy jsme splatnost mzdy určili na 15. den následujícího měsíce bezhotovostním převodem, připadně hotově proti podpisu. Pokud se nám z organizačních důvodu nepodařilo splatnost mzdy bezhotovostním převodem vždy zajistit v předstihu, omlouváme se a zároveň Vás žádáme, abyste si mzdu v den splatnosti vyzvedával na pracovišti.

- vaši omlvu beru na zřetel, nicméně tato situace se opakuje téměř každý měsíc. Když opomenu komplikace, které mi vyvstanou v případě vyplacení mzdy v hotovosti, nemohu si tuto vybrat ani osobně na pracovišti, neb ve výplatní den nemáme často k dispozici ani výplatní pásky, případně v pokladně není dostatek hotovosti. Žádám Vás proto tímto, abyste přijali taková organizační opatření, které zabezpečí vyplácení mzdy na účet  a to nejpozději ve vámi stanoveném termínu.

Pozn.: Váš mzdový výměr zůstal ve dvojím vyhotovení založen v naší evidenci a je Vám obratem k dispozici.

 - jak už jsem psal výše, s pravděpodobným pisatelem tohoto dopisu jsem se již na pracovišti za celých 1,5 měsíce nesetkal, tudíž mi ani opravenou smlouvu, ani onen platový výměr, který je na 99% mnou  nepodepsaný, nikdo nikdy nedodal.


A na závěr něco "pro pobavení" aneb spolkněme poslední hořkou slzu a radši zapomeňme, neb k soudu se nepotáhnu, ač jsem tím vyhrožoval...

Slíbená mzda

Toto mi dotyčný sliboval... v době, kdy mě do firmy lanařil "ať se vrátím", že si určitě vydělám víc než mám teď jsem argumentoval tím, že mám (u konkurenční ČS) 9.500 čistého, k tomu stravenky a díky dobře nastaveným směnám ještě brigádu za další 3tis... jo jo, sliby chyby. Dotyčnou ČS stanici mi zavřeli, dostal jsem se na ÚP, o brigádu jsem přišel, začal jsem brigádničit "zde" a vyjednávací podmínky se rázem změnily... změnily se tak moc, že jsem při podepisování smlouvy nedostal podepsat ani ten platový výměr, neb mi bylo řečeno, že na penězích se ještě domluvíme... SLIBY = CHYBY, staré, známé a často krutě pravdivé pořekadlo. Poslední realita byla za 10 dvanáctihodinových! nočních směn a šest dní dovolené Kč 7.163,- !

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Já o voze, oni o koze... zlomenymec 28. 06. 2011 - 14:57
RE(2x): Já o voze, oni o koze... davidhavel 28. 06. 2011 - 15:08
RE(3x): Já o voze, oni o koze... zlomenymec 28. 06. 2011 - 15:49
RE(4x): Já o voze, oni o koze... davidhavel 29. 06. 2011 - 08:34
RE: Já o voze, oni o koze... tenisak* 28. 06. 2011 - 16:43
RE(2x): Já o voze, oni o koze... davidhavel 29. 06. 2011 - 08:35
RE: Já o voze, oni o koze... davidhavel 01. 07. 2011 - 11:19